s

บทเรียนออนไลน์ครูเอื้อง

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ทั้งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศิลป การงาน สุขศึกษา และพลศึกษา
http://www.patchara1.igetweb.com

เว็บอืีนๆ ในหมวด การเรียนการสอน

สอนทำเว็บไซต์ Advance Application (สอน PHP ระดับสูง)
เรียนเขียนโปรแกรมกับมืออาชีพ การันตีการใช้งาน *PHP Basic *PHP Advence *หลักสูตร SEO
http://www.worlditen.com

โอลี่เกรดเอ
รวบรวมเนื้อหาการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ รายวิชา การเงินธุรกิจ องค์การและการจัดกา...
http://www.geocities.com/onlygradea

เอสซีไอทูยู
แหล่งรวบรวมบทความและสื่อการสอนที่เกี่ยวกับการทดสอบทางด้านสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
http://www.sci2u.com

เอ็ดดูเคชั่น ชอปปิ้ง เซ็นเตอร์
จำหน่ายชุดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1-4 ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ ...
http://www.krujin.net.tc

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1
เว็บไซต์เพื่อการศึกษาวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1 ประกอบการเรียนการสอนของแผนกอิเล็กทรอนิกส์...
http://www27.brinkster.com/electronicstc/index.htm

อีทีวีไทย
สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ บริการถ่ายทอดการศึกษาผ่านดาวเทียมไทคมตลอด 24 ชม.
http://www.etvthai.tv

อินโนเวชั่น
เกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษา การออกแบบระบบการสอน ระบบการผลิตสื่อการสอน
http://www.geocities.com/inno41

อาชีวศึกษาปริทัศน์
แหล่งรวมนักวิชาการอาชีวศึกษา บทความวิชาการอาชีวศึกษา และรวมเว็บไซต์วิชาการอาชีวศึกษาทั้งไทยและต่า...
http: //www.geocities.com/voed45

อาจารย์ปัญญา ฉิมพา
เว็บไซต์การเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ แนะนำหลักการ ข้อมูล เทคนิคต่าง ๆ ในการใช้งานคอมพิวเตอร์
http://www.panya.netfirms.com

อาจารย์น้อย
โฮมเพจแนะนำตัวของ รศ. มลิวัลย์ ภักดิ์ประไพ หรือ อาจารย์น้อย แสดงประวัติ การศึกษา การทำงาน ฯลฯ
http://www.ajnoi.com

อาจารย์จิราภรณ์
แหล่งรวมความรู้ และเอกสารประกอบการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจ การเงินธุรกิจ การเงินระหว่างประเทศ ...
http://www.geocities.com/teacher_jrp/

อรรถพล.คอม
เพื่อให้นักเร ียนนักศึกษาสามารถทราบรายละเอียดในรายวิชาที่เรียนเช่น คะแนน เนื้อหา ใบงาน และสามารถค้...
http://www.attaphol.com/

อ.ศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ (ภู่เปี่ยม)
เว็บไซต์ประกอบการเรียนวิชาบัญชีบริหาร AC203 และวิชาการบริหารกลยุทธและนโยบายธุรกิจ MG424
http://siriwan.uni.cc

แหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จังหวัดเลย
แหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
http://www.resourceloei.com

แหล่งการเรียนรู้
รวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการศึกษา เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย
http://www.agentium.th.gs

ห้างหุ่นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
จำหน่ายชุดคิทและหนังสือเกี่ยวกับการทำงาานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ต่าง ๆ และทฤษฏีเชิงวิทยาศาสตร์
http://www.smartlearningweb.com

ห้องเรียนเครือข่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เป็นเว็บไซต์ที่เน้นเรื่องการศึกษาเป็นหลัก ทั้งการเรียนการสอน และเชื่อมโยงเว็บไซต์ที่มีประโยชน์เช่...
http://www.thaimaster.net

ห้องพักครู
สื่ อกลางให้ครูได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สื่อการสอน ถามตอบปัญหา งานวิจัย แสดงผลงาน ข่าวการศึกษา
http://www.obec.go.th/teacherzone

หนูน้อย
แหล่งรวบรวมสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน เช่น นิทาน จิ๊กซอว์ สมุดหัดเขียน สมุดระบายสี
http://www.nunoi.net

แสงทองดอทเน็ต
เผยแพร่ผลงานของครูแสงทอง ตุงคะสมิต ครูเชี่ยวชาญ รร.บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา สพท.อุดรธานี1
http://www.saengthong.net

Banner Advertisements

Sponsor