s

ประวัติบุคคลสำคัญในประเทศไทย

รายละเอียดประวัติบุคคลสำคัญในประเทศไทย เช่น ท่านพุทธภาส ภิกขุ พระยาอนุมานราชธน ทมยันตี ฯลฯ
http://www.pcccr.ac.th/M6R11.htm

เว็บอืีนๆ ในหมวด บุคคลสำคัญ

สรยุทธแฟนคลับ
"You'll never walk alone. มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราชาวสรยุทธแฟนคลับ แล้วคุณจะไม่มีวันเดินคนเดียว"
http://www.sorayuthfanclub.com

ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ให้ข้อมูลเกี่ยวชีวประวัติ บทบาท กิจกรรมต่างๆ และรูปของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
http://www.premsongkhla.net

ฯพณฯ นายอานันท์ ปันยารชุน
บทความชีวประวัติของ ฯพณฯ นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีและบุคคลสำคัญทางการเมืองของประเทศไทย
http://www.anandp.in.th

อุดม วิบูลเทพาชาติ
แนะนำตัว อุดม วิบูลเทพาชาติ ข้อมูลประวัติ นโยบาย โครงการ ร้องทุกข์ และข้อเสนอแนะ
http://www.connect.to/udom_20

อานันท์ ปันยารชุน
ชีวประวัติและบทบาท ท่านอานันท์ ปันยารชุน บทความและกิจกรรม สารถึงผู้อ่าน รวมปาฐกถา รวมวีดิทัศน์
http://www.anandp.org

อานันท์ ปันยารชุน
ข้อมูลเกี่ยวกับชีวประวัติ กิจกรรม ผลงาน ข้อความสำคัญจากปาฐกถา ของนายอานันท์ ปันยารชุน
http://www.anandpanyarachun.in.th

อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์
เว็บไซต์ของ ส.ศิวรักษ์ เผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับพุทธศาสนา เพื่อสังคม
http://www.sulak-sivaraksa.org

อาจารย์จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต
ชีวประวัติ และผลงานของอาจารย์ จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต ลงนามอวยพร สาระความรู้ และตอบปัญหาเก...
http://www.tpschamnong.iirt.net/

อภิชาติ ดำดี
แนะนำประวัติส่วนตัวอาจารย์อภิชาติดำดี นักพูดชื่อดังของเมืองไทย และคำแนะนำเกี่ยวกับการพูด การปฏิบั...
http://come.to/damdee

อบต.ดอทคอม
เป็นเว็บไซต์ขอ งคุณ อภิชาติ ดำดี นักพูด พิธีกร ผู้ดำเนินรายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ เป็นเว็บไซต์แน...
http://www.orbortor.com

สามัญชน
ประ วัติของคนที่เป็นสามัญชน ที่มีผลต่อสังคมไทย ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ อ.ปรีดี พนมยงค์ จิตร ภูมิศัก...
http://www.geocities.com/thaifreeman/

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
พระประวัติของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย องค์ปฐมผ...
http://www.moi.go.th/bio1.htm

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
พระประวัติ พระกรณียกิจ ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาด...
http://www.prince-damrong.moi.go.th

ศุภกิจทูเดย์ โดย ศุภกิจ รุ่งโรจน์
เว็บไซต์ที่นำเสนอประวัติของนักสร้างแรงบันดาลใจชื่อดัง ศุภกิจ รุ่งโรจน์ เจ้าของ พิซซ่า ทูเดย์ ภายใ...
http://www.supakitoday.com

ศาสตราจารย์ ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์
รวบรวมข้อมูลประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ผลงานทางวิชาการ และสาระความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร
http://www.chareinsak.com

ศ.นพ.ประเวศ วะสี
เว็บไซต์ของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส เสนอประวัติ งานเขียน บทความ ปาฐกถา และข่าวสุขภาพ
http://www.prawase.com

รุ่ง แก้วแดง
ข้อมูลส่วนตัวของ ดร. รุ่ง แก้วแดง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ประวัติการศึกษา-การทำงาน ผล...
http://www.drrung.com

รองศาสตราจารย์ บุญร่วม ทิพพศรี
รวมชีวประวัติ เกียรติคุณ ผลงาน รูปภาพ ข่าว และกิจกรรมของรองศาสตราจารย์ บุญร่วม ทิพพศรี
http://www.tippasri.com

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชียง
รวบรวมข้อมูลทางด้านประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน รูปภาพ และผลงานทางวิชาการ
http://www.boonchieng.net

รงค์ วงษ์สวรรค์
ข้อม ูลของ รงค์ วงษ์สวรรค์ นักเขียนศิลปินแห่งชาติ รวบรวมเรื่องราวชีวิต ผลงาน งานเขียน และกระดานข่าว
http://www.tuneingarden.com/

Banner Advertisements

Sponsor