s

สอบถามปัญหา ร้องทุกข์ กระทรวงแรงงาน

รวมเว็บไซต์ที่เปิดรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ สอบถามปัญหาด้านต่าง ๆ ของทุกกรม ที่สังกัดกระทรวงแร...
http://www.mol.go.th/mol_question.html

เว็บอืีนๆ ในหมวด ร้องทุกข์

ฮ็อทไลน์
บริการแจ้งเว็บที่ไม่เหมาะสม โดยใช้ข้อความหรือภาพ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เกียรติยศ
http://www.hotline.in.th

สอบถามปัญหา ร้องทุกข์ : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ต้องการสอบถามปัญหา ร้องทุกข์ กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในเรื่องกฎหมายแรงงาน แรงงานสัมพันธ์...
http://www.labour.go.th/ans/anslist.jsp

สอบถามปัญหา ร้องทุกข์ : กรมการจัดหางาน
เว็บไซต์สำหรับสอบถามปัญหา ร้องทุกข์ กับกรมการจัดหางาน ในเรื่องการหางานทำ การไปทำงานต่างประเทศ การ...
http://www.doe.go.th/complaint.asp

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
รับเรื่องร้องเรียน ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากข้าราชการสังกัดกรมที่ดินทั้งในส่วนกลางและส่วนภูม ิภาค
http://webboard.dol.go.th/~complain/complain.asp

ศูนย์ปฏิบัติการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4
"ศูนย์รวมข่าวสารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถโทรแจ้งข่าวได้ที่ 1340
http://www.spc4.th.gs

ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนกระทรวงกลาโหมเพื่อประชาชน
เปิดให้ประชาชนสามารถร้องเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยกรอกข้อมูลในแบบ ฟอร์ม
http://61.19.220.3:82/osd/gcc/aspboard_newquestion.html

ศูนย์จัดการข้อร้องเรียนด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจา กการซื้อขายสินค้าหรือบริก...
http://www.dbd.go.th/complain/

วรรธดล เหลืองช่วยโชค
เว ็บไซต์ที่รับเรื่องร้องทุกข์ต่าง ๆ เรื่องที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จากหน่วยงานราชการ รัฐวิสา...
http://www.wattadol.com/

เรื่องราวร้องทุกข์ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ส่งเรื่องราวร้องทุกข์ ปัญหาการโดนหลอก ถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือเรื่องราวที่ไม่ได้รับความยุติธรรมต่าง ๆ
http://www.doe.go.th/complaint.asp

รับน้อง : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สามารถแจ้งการร้องเรียนเรื่องรับน้องของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ จากหน้าเว็บไซต์
http://www.rubnong.mua.go.th/

ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในสังกัดกองทัพอากาศ
รับเรื่องร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทุจริตฯ เพื่อพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ
http://www.rtaf.mi.th/complain

ร้องเรียน แจ้งเบาะแส กับกรมป่าไม้
เว็บไซต์เพื่อทำการร้องเรียน แจ้งเบาะแส ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกรมป่าไม้
http://www.forest.go.th/complain/index.asp

ร้องทุกข์ผ่านทางเว็บเพจกองทัพเรือ
ผู้ที่มีความเดือดร้อนสามารถร้องเรียนผ่านระบบทางเครือข่ายทหารเรือ โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม
http://www.navy.mi.th/rongtook

ร้องทุกข์ คม-ชัด-ลึก
รับร้องทุกข์ ในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสาธารณูปโภค การจราจร หน่วยงานในภาครัฐและเอกชน รถเม...
http://www.komchadluek.net/column/complain/index.php

ร้องทุกข์ กรมควบคุมมลพิษ
แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ทางโทรศัพท์ มาที่หมายเลข 0 2298 2597 (กรุงเทพฯ) หรือ ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัต...
http: //www.pcd.go.th/Info_serv/Hotline/defaultThai.cfm

ร้องทุกข์ TITV
รับเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อน เหตุการณ์ต่าง ๆ ของประชาชน
http://www.titv.in.th/HelpTook/

ร่วมมือร่วมใจ
ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.00-15.00 น. เสนอเรื่องราวที่ต้องการให้สังคมรับรู้ ขอความช่วยเหลือ
http://www.titv.in.th//Help/

ประชาชนแจ้งเหตุกับกรมการปกครอง
ร่วมด้วยช่วยกันการป้องปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด หากพบเบาะแส หรือเหตุอันควรน่าสงสัย
http://www.dopa.go.th/ComplainDOPA/

โทรโข่ง
กระดานข่าวที่เป็นช่องทางให้ประชาชนทั่วไป เรียกร้องความเป็นธรรมในสังคมผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต
http://www.torakhong.org

ตรวจสอบข้อมูลแชร์รถยนต์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบข้อมูลแชร์รถยนต์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
http://www.royalthaipolice.go.th/carcheck.php

Banner Advertisements

Sponsor