s

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน

โครงการกู้เงินฉุกเฉินสหกรณ์ มีทั้ง เงินสงเคราะห์สมาชิก เงินสงเคราะห์ครอบครัว เงินสงเคราะห์ประสบภั...
http://www.molcoop.or.th

เว็บอืีนๆ ในหมวด หน่วยงานราชการและองค์กร

: องค์การบริหารส่วนตำบล แหลมฟ้าผ่า :
อบต.แหลมฟ้าผ่า-องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่า-อบต.-องค์การบริหารส่วนตำบล
http://www.laemfhapha.com

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
http://www.fire2fight.com

องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด
องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
http://www.phaniat.com

หน่วยอนุรักษ์โอโซน
ดำเนินการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นโอโซนในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ของประเทศไทย
http://www.ozonediw.org/

หน่วยงานสังกัดอุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
แหล่งรวบรวมข่าวสารกิจกรรม ข้อมูลทางวิชาการ ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสังกัดอุสาหกรรมและประชาชนทราบ
http://www.ind.go.th

สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์
ปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการในฐานะหน่วยงานกลางในการร่วมพิจารณากำหนดข้อตก ลงระหว่างประเทศตามอนุสัญญ...
http://www2.diw.go.th/treaty/

สำนักวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงาน
ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรม ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
http://www2.diw.go.th/research/

สำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 5
ดูแลและควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ โรงพิมพ์ เครื่องใช้ เครื่องเรือนจากไม้แ...
http://www2.diw.go.th/cluster/cluster5.asp

สำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 4
ดูแลและควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ หลอมหล่อโลหะ เครื่องยนต์ เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ในการก่อสร...
http://www2.diw.go.th/cluster/cluster4.asp

สำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 3
ดูแลและควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการกลั่นน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม พลาสติก สารเคมี ปุ๋ยย...
http://www2.diw.go.th/cluster/cluster3.asp

สำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 2
ดูแลและควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เรือ รถไฟ จักรยานยนต์ อากาศยาน ฟอ...
http://www2.diw.go.th/cluster/cluster2.asp

สำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 1
ดูแลและควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับน้ำตาล สุรา แอลกอฮอล์ สุราผลไม้ เบียร์ น้ำดื่ม-น้ำอัดลม-น้ำ...
http://www2.diw.go.th/cluster/cluster1.asp

สำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา
ข้อมูลของสำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา โครงสร้างการบริหาร การแบ่งส่วนรับผิดชอบ ผลการปฎิบัติงาน กฎห...
http://www2.diw.go.th/cluster/

สำนักบริหารและจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
มีหน้าที่และความรับผิดชอบกำหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรฐานด้านพิจารณาอนุญาตการจัดการกากอุตสา...
http: //www2.diw.go.th/iwmb/

สำนักนโยบายและพัฒนาระบบบริหาร
มีหน้าที่รับผิดชอบ เสนอแนะนโยบาย จัดทําแผนยุทธศาสตร์ วิเคราะห์ ประสานและกํากับการจัดทําแผนของหน่ว...
http://www2.diw.go.th/Web_Policy/

สำนักเทคโนโลยีน้ำและการจัดการมลพิษโรงงาน
มีหน้าที่กำหนดนโยบายหลักเกณฑ์ และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีการผลิตของโรงงาน การส่งเสริมสน...
http://www2.diw.go.th/env/admin/

สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
ป้องกันอุบัติภัยร้ายแรงและเตรียมรับอุบัติเหตุที่ฉุกเฉิน ภายในเว็บไซต์แนะนำสำนักเทคโนโลยีความปลอดภ...
http: //www2.diw.go.th/safety/

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
บริการข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลอุตสาหกรรม และข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ สำน...
http://www.geocities.com/industrialsuphan/

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไปของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา โครงสร้างองค์กร ข้อมูลของจังหวัดยะลา เศรษฐกิจในจังหว...
http://www.geocities.com/yala_ind

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
เป็นหน่วยงานบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม
http://www.mkindustry.com

Banner Advertisements

Sponsor